Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Projektno upravljanje Centar za promociju civilnog društva/Resursni centar

Centar za promociju civilnog društva/Resursni centar

Centar za promociju civilnog društva/Resursni centar
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Projektno upravljanje | Mediji i komunikacije
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Kalesijska 14
Kontaktna osoba: Biljana Miladinović
Email kontaktne osobe: rc@cpcd.ba
Telefon: 033644810
Fax: 033644810
Web adresa: www.civilnodrustvo.ba; www.cpcd.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/profile.php?id=100000618144565
Misija:

Misija CPCD-a je doprinos jačanju civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju, uspostavljanje okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom i razvoj građanskog aktivizma, kao i kroz promociju neprofitnog sektora kao kvalitetnog i nezaobilaznog aktera u društveno-ekonomskom razvoju zemlje.

Misija Resursnog centra:
Održati konstantan protok informacija među akterima civilnog društva u BiH;
•Ponuditi kvalitetan edukativni program i konsultantske usluge;
•Profilirati i ojačati status trećeg sektora u BiH;
•Doprinijeti uspostavljanju saradnje između svih sektora društva;
•Podržati proces samoregulacije trećeg sektora u BiH;
•Unaprijediti profesionalnost rada lokalnih nevladinih organizacija;
•Podsticati regionalnu saradnju na području zapadnog Balkana;


Vizija:

Vizija CPCD - je nezavisna, stabilna i visoko profesionalna organizacija koja pruža kvalitetne programe i usluge za podršku razvoju civilnog društva, sarađuje sa brojnim partnerima u BiH i regionu i predstavlja bitan faktor u borbi za bolji život građana BiH. CPCD svoje djelovanje zasniva na motivaciji, znanju i idejama svojih zaposlenika i volontera, koji su upotpunosti posvećeni ostvarivanju misije organizacije.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • mladi s fizičkim onesposobljenjem
 • mladi s mentalnim onesposobljenjem
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja
 • nešto drugo

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Da, puni iznos
 • Da, udio u iznosu

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e

Dob polaznika/ca:
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija:

•Sistem kvaliteta
•Finansije
•Društveno odgovorno poslovanje (DOP)
•Usavršavanje poslovnih vještina
•Pisanje prijedloga projekata BAZIČNI/NAPREDNI
•Izrada matrice logičkog okvira / LFA matrica
•Monitoring i vrednovanje projekata
•Priprema i pisanje projekata za programe i fondove Europske unije (EU)
•Upravljanje nevladinom organizacijom
•Namicanje finansijskih sredstava (engl. Fundraising)/ bazični i napredni trening
•Strateško planiranje za nevladine organizacije
•Pravni akti i procedure osnivanja i registracije nevladine organizacije
•Odnosi s javnostima (PR)
•Odnosi između NVO-a i medija
•Planiranje i realizacija specijalnih događaja
•Odnosi s medijima i trening medijskog nastupa
•Krizno komuniciranje
•Zagovaranje
•Mentorstvo
•Trening za trenere / bazični i napredni trening
•Sporazum o saradnji
•Programsko budžetiranje
•Definicije, značaj i uloga organizacija civilnog društva
•Strategije za osiguranje samoodrživosti nevladine organizacije
•Ciklus javne praktične politike (engl. Policy cycle)
•Umrežavanje i izgradnja koalicije
•Nadležnosti vijećnika općinskog/gradskog vijeća ili skupštine općine/grada i proces i donošenja odluka
•Participacija - učešće građana u kreiranju javnih politika


Napomene organizacije:

Resursni centar u svojoj ponudi nudi komercijalne i nekomercijalne treninge.Nekomercijalni treninzi su besplatni za sva učesnike. Prilikom organizacije komercijalnih treninga, učesnicima se naplaćuje kotizacija.
Naša ciljna grupa su pojedinci koji se žele više upoznati sa tematikom treninga, uposlenici organizacija civilnog društva, biznis i javnog sektora.


Dodano: 2011-12-19 08:12:17 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:03:25 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.