Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Volonterski rad HO Altius

HO Altius

HO Altius
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Volonterski rad
Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 97
Kontaktna osoba: Marija Milović, direktorica
Email kontaktne osobe: altiusngsa@bih.net.ba
Telefon: 033291300
Fax: 033291300
Web adresa: www.altiusbih.tk
Misija: Humanitarna organizacija "Altius" njeguje humanitarne vrijednosti i principe pomoći kriznim (ranjivim) skupinama stanovništva kroz podršku razvoju ličnih kapaciteta korisnika, da sopstvenim sposobnostima i samoangažovanjem, uz podršku iz okruženja, aktivno učestvuju u rješavanju svojih egzistencijalnih problema i svom ličnom razvoju.
Vizija: Društvo u kome vladaju uvjeti za potpuno ostvarenje potencijala svakog pojedinca, društvo tolerancije, humanosti i prihvaćanja raznolikosti.
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • nezaposleni mladi
 • mladi s lakšim poteškoćama u učenju
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • mladi bez roditeljskog staranja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25

Obuke koje nudi organizacija: Volonterski rad, individualni i grupni rad sa djecom u okviru projekta Prevencija maloljetničke delinkvencije i Vršnjačkog nasilja, pomoć u učenju, pomoć u rješavanju školskih zadataka, pomoć pri organizaciji slobodnog vremena, pomoć u prilagođavanju društvenoj sredini, realizacija vannastavnih aktivnosti, u sklopu grupnog rada održavanje radionica o Prevenciji nasilja, odrzavanje radionica o Prevenciji nasilja u odjeljenskim zajednicama, organizacija sportskih aktivnosti, rad sa djecom u produženom boravku(radionice, rješavanje školskih zadataka, učenje, kreativni rad i sl.),
Napomene organizacije: Cilj organizovanja HO “Altius” je humanitarna pomoć stanovništvu, posebno ranjivim skupinama kroz sadržajno različite projekte, čiji su programski ciljevi:

• Podrška socijalnoj integraciji dezintegrisanih socijalnih struktura izazvanim ratom, što podrazumijeva i međuentitetsku saradnju;
• Informisanje i orijentacija građana u rješavanju njihovih socijalnih problema, informisanje o socijalnim servisima i motivisanje na samoinicijativno rješavanje svojih teškoća;
• Podrška zajedničkim humanitarnim projektima između organizacija (vladinih i nevladinih, javnih i privatnih) sa kompatibilnim programima;
• Podrška edukativnim programima za privredni i društveni razvoj, razvoj ekološke svijesti i drugim razvojnim programima u drugim oblastima;
• Podrška programima profesionalne orijentacije i zapošljavanja kroz savjetodavne i konsultativne usluge, orijentaciju i edukaciju u funkciji zapošljavanja i zapošljavanje u socijalnoj ekonomiji;
• Podrška samozapošljavanju (malom i srednjem poduzetništvu), posebno ranjivih grupa građana (povratnici, nezaposleni i drugi) kroz edukaciju za poduzetništvo, savjetodavne i konsultativne usluge i finansijsku podršku (dodjela grantova i socijalnih zajmova);
• Podrška razvoju volonterizma i volonterskog rada;
• Podrška programima osposobljavanja hendikepiranih, pomoć starim i bespomoćnim osobama i drugim programima humanitarne pomoći;
• Podrška socijalnim programima lokalne zajednice.

Dodano: 2011-12-22 07:24:23 ; Zadnja izmjena: 2011-12-23 14:49:08 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.