Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Kultura Centar za razvoj omladinskog aktivizma ( CROA )

Centar za razvoj omladinskog aktivizma ( CROA )

Centar za razvoj omladinskog aktivizma ( CROA )
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Projektno upravljanje | Volonterski rad | Kultura
Općina: Vogošća
Adresa: Gornji Hotonj 9
Kontaktna osoba: Zafir Šišić
Email kontaktne osobe: croabih@hotmail.com
Telefon: 066943373
Fax: -
Web adresa: http://bs-ba.facebook.com/croabih
Kontaktna društvena mreža: -
Misija:

Udruženje je osnovano sa misijom da utiče na povećanje omladinskog aktivizma na području cijele Bosne i Hecegovine.
Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Ciljevi, zadaci i djelatnost Udruženja su:

- Djelovati i animirati građane da aktivno učestvuju u društvenom životu BiH, naročito, u okviru svoje zajednice;
- Kod građana, edukativnim putem, poboljšati razumjevanje važnosti aktivizma;
- Razvoj potrebnih vještina za aktivno učešće u demokratskom društvu;

- Organizovanje okruglih stolova na temu omladinskog aktivizma, demokratije i ljudskih prava;
- Organizovanje konferencija na domaćem i međunarodnom nivou;
- Saradnja sa nadležnim državnim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
- Saradnja sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu
- Stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija građana u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenje slobodnog vremena
- Organizovanje i razvijanje svih vidova edukacionog rada, vaspitno – obrazovnih i informativnih djelatnosti, samostalno, kad je to moguće, odnosno putem institucija za ove oblasti koje postoje u sistemu, ako je to potrebno,
- Poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruženja i zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- Izdavanje publikacija koje se odnose na omladinski aktivizam, turizam i zaštitu okoliša
- Razvoj politika koje doprinose smanjenju siromaštva i povećanju socijalne uključenosti
- Direktna podrška najugroženijim grupama stanovništva u kriznim situacijama.

Svojstvo člana Udruženja stiče se na osnovu pisanog zahtjeva za prijem u članstvo Udruženja i izjave o prihvatanju ciljeva i statuta Udruženja.
Uz pismeni zahtjev za prijem u članstvo strana fizička lica su dužna priložiti i dokaz o prebivalištu.


Vizija:

Naša je želja da kroz projektne aktivnosti uključimo mlade građane, s ciljem jačanja tolerancije i povezivanja mladih u BiH, a koje će Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA postizati putem zajedničkih obrazovnih projekata kroz seminare, takmičenja, kampove, radionice i sl.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • manjinske grupe mladih

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija:

Pisanje projekata i strateško planirnje


Napomene organizacije:

-


Dodano: 2011-12-26 07:23:10 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:22:25 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.